Inför högskoleprovet: Engelsk läsförståelse (ELF)

Högskoleprovets avsnitt om engelsk läsförståelse ingår i den verbala delen och är uppbyggd som ett flervalstest. Detta delprov består normalt av åtta texter, några korta, andra lite längre. På varje fråga följer fyra möjliga svar markerade från A till D, varav endast ett är det rätta svaret. Observera att även frågan i sig är på engelska.

Nedan följer två exempel som visar hur texterna, frågorna och svarsalternativen kan se ut, samt tips på hur man kan gå till väga för att hitta det rätta svaret. Ofta är svarsalternativen snarlika och det lönar sig att läsa igenom både text och svarsalternativ noggrant.

Genom att lära sig vissa strukturer blir resultatet bättre på högskoleprovet vilket banar väg för den utbildning man vill gå.

Leta inte rätt svar  – uteslut de felaktiga

Frågan som följer på nedanstående text är ’What are we told about Judy Garland?’

Judy Garland was one of the oddest movie stars in film history: an awkward teenager with that show-stopping voice, a grown-up gamine with a biting wit. She never matched Hollywood’s idea of womanly glamour. Yet she refuses to fade into oblivion. She haunts us because we can’t figure her out. And what we can’t figure out is that standoff between talent and doom. Garland’s incandescence on screen seemed to equal her self-destruction off it. She married five times, struggled constantly with depression and died of a barbiturate overdose at the age of 47.

Där svarsalternativen är:

  1. She was too fragile for the movies and instead became a singer
  2. Her destiny is part of the lasting fascination that she holds for us
  3. She was a glamorous personality who lived up to the Hollywood ideal
  4. Her many marriages led to depressions and a tragic end

Läs noggrant igenom hela texten från början till slut, innan du går över till att kika på svarsalternativen. Du kommer säkert att behöva läsa texten igen men det är alltid smart att först ha läst den i lugn och ro innan frågan eller frågorna ska besvaras.

Enklast är sedan att gå igenom svarsalternativen en i taget, för att bena ut vilket som är rätt. Vad gäller alternativ A får man svar redan i textens första mening att A kan uteslutas. Alternativ B låter däremot korrekt, men det gör också alternativ D. I det här fallet, läs igenom alternativ C för att avgöra om även det känns rätt eller kan uteslutas. Kvar har vi då B och D. Om det ena alternativet känns mer rätt än det andra, försök då att i första hand utesluta det svar som känns mest fel. På så sätt landar du i en starkare övertygelse om vilket svar som är rätt. Den här frågan besvaras korrekt med B. Alternativ D stämmer gentemot texten så till vida att Judy Garland faktiskt gifte sig flertalet gånger, led av depressioner och dog till följd av en överdos. Texten säger dock ingenting om att det var hennes många äktenskap som ledde till depressionerna. Därav kvarstår endast alternativ B som det rätta svaret.

Vilket är ”Mest rätt”

Frågan som följer på nedanstående text är ’What does the writer imply?’

It is disturbing that some people denounce vaccination as a part of a public health policy. Their view is regrettably fashionable amongst the privileged who take for granted the relative freedom we enjoy from lethal childhood diseases as a result of successful immunization. The idea that improved living standards are solely responsible for the decline of infectious disease is possibly true in the case of immunization for tuberculosis. It certainly does not apply to other illnesses.

Där svarsalternativen är:

  1. Vaccination is necessary to maintain a low death rate among children
  2. Vaccination has led to relatively little effect on public health
  3. Vaccination is a waste of resources in the case of most diseases
  4. Vaccination no longer gives protection against tuberculosis

Vid en första genomläsning framstår återigen flera av alternativen som rätta. Om vi därför går igenom svarsalternativen en i taget kan vi fastställa att alternativ A kan vara det rätta, så länge inget av de andra alternativen är ”mer” rätt. Vad skribenten antyder går inte riktigt i linje med alternativ B, vilket vi därmed kan utesluta, likaså alternativ C. Det sista alternativet är desto klurigare. Får vi i texten svar på om vaccination inte längre skyddar mot tuberkulos? Nej, det får vi ju inte. Det som skribenten menar är snarare att förbättringar i levnadsstandarden, möjligen i kombination med tuberkulos-vaccinationer, har bidragit till en nedgång i förekomsten av sjukdomen. Således är alternativ A rätt.

När du skriver högskoleprovet 2015 –  glöm inte ”leta inte alltid efter rätt svar utan ta bort de felaktiga”