Att använda årsrapporten som ett konkurrensmedel

En årsrapport kan vara en stel och ganska intetsägande rapport som endast presenterar händelser i bolaget under föregående år samt en finansiell rapport för samma tidsperiod. Men det kan lika gärna vara en otroligt intressant läsning om företagets resultat i jämförelse med branschens utveckling.

Årsrapporten blir då ett verktyg som används för att analysera bolagets föregående år samtidigt som den sätter dess resultat i ett sammanhang utifrån branschens och konkurrenternas resultat.

Om årsrapporten ska vara en återkommande ”tegelsten” som väldigt få läser eller om det ska vara ett verktyg till fortsatt utveckling är det upp till företagsledningen att avgöra. Men de som lärt sig använda den som en del i utvecklingsprocessen märker snart dess fördelar.

Dessa är de delar som en årsrapport består av och som texten kommer att förklara finns det fördelar med varje kapitel.

Året som gått och Bolagets utveckling

Årsrapporten börjar med en snabböversikt över föregående år i jämförelse med tidigare år. Här syns det tydligt hur bolaget utvecklats rent konkret i siffror. Under ”Bolagets Utveckling” finns sedan mer detaljerad information med en rad nyckeltal som beskriver utvecklingen mer djupgående.

De som endast läser denna punkt kan lätt fastna i att företaget behöver utvecklas åt ett särskilt håll och fokusera på vissa enstaka siffror. Men detta bör sättas i ett sammanhang vilket sker under kommande punkter.

Branschens utveckling och jämförelse

I punkten ovan presenterades nyckeltal i jämförelse med föregående år. Om dessa är sämre än föregående år är det lätt att tro att bolaget stagnerar. Men det man då inte lagt med i analysen är hur branschen utvecklats. Under denna punkt presenteras nyckeltal för branschen under de senaste åren vilket kan visa på att bolaget haft ett mycket starkt år i förhållande till branschen, detta trots att tex årets resultat var sämre än förra årets.

Under detta kapitel hittas inte bara siffror utan branschens utveckling överlag presenteras även utifrån vad som påverkat den, innovationer och vad som förväntas hända framöver.

Genom att analysera dessa nyckeltal fås en helhetsbild som även visar på bolagets styrkor och svagheter i förhållande till branschen i sin helhet. Genom att se branschens utveckling och framsteg är det även lätt att jämföra företagets utveckling mot andra företag inom samma område.

Värdering

Att genomföra en företagsvärdering är inte helt lätt. Allt beror på hur man räknar och vilka parametrar som används. Men används liknande analysmodell år från år blir även detta en värdemätare över hur företaget utvecklats. Det är främst viktigt att göra en värdering inför en försäljning men detta ger även en fingervisning om framtida avkastningar. Detta förstås förutsatt att företaget fortsätter att utvecklas i samma takt som tidigare.

Finansiellt resultat

Den finansiella rapporten är den del som ser mest lika ut oavsett vilket företag som presenteras. Här finns en balans- och resultaträkning för föregående år men det brukar även vara med siffror från de föregående fem åren. Detta för att det ska vara lätt att jämföra förra årens resultat med årets.

Konkurrentrapport

Att ha med en konkurrentrapport är mer ovanligt i en årsrapport men är en del som brukar uppskattas av både aktieägare och de som har till uppgift att utveckla och driva företaget framåt. I denna rapport presenteras ett visst antal konkurrenter och dess nyckeltal.

Konkurrentrapporten ger den tydligaste bilden på hur bolaget utvecklats i förhållande till dess bransch och konkurrenter. Det kan trots allt vara så att företaget har haft ett finansiellt mycket bra år med ett gott resultat och många nya kunder men samtidigt halkat efter dess tydligaste och största konkurrent med hästlängder. Frågan är då om det goda resultatet kommer att hålla i sig så länge till.

Denna konkurrentrapport blir då en alarmklocka som varnar för vad som skulle kunna ske under kommande år om inte åtgärder vidtas.

Sammantaget är varje del i årsrapporten viktig. Detta både för att få en överblick över föregående år men framförallt för att skapa en bild över vilka punkter som är viktigast att arbeta med under kommande år. Den som inte tar årsrapportens siffror på allvar kan mycket väl se betydligt rödare siffor kommande år.